Cả nước đều đánh Mỹ

Sáng tác:Bác Hồ Tiến Nghị
Chủ đề:Ơn tổ quốc từng ngọn rau tấc đất
Đang tải...

Lời: Cả nước đều đánh Mỹ