QUY CHẾ NỘI BỘ CỦA CÂU LẠC BỘ TÌNH NGƯỜI

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ CỘNG ĐỒNG
CÂU LẠC BỘ TÌNH NGƯỜI
Số: 01.2019/QĐ – QCHĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ Tình Người

 

CHỦ TỊCH CÂU LẠC BỘ

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014. 

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty TNHH Phát triển trí tuệ cộng đồng, ban hành ngày 04  tháng 07 năm 2019.

Căn cứ vào Quyết định thành lập Câu lạc bộ Tình Người số 01/2019/QĐ - TTCĐ của Giám đốc Công ty TNHH Phát triển trí tuệ cộng đồng ký ngày 19 tháng 07 năm 2019.

Xét đề nghị của Ban Chấp hành Câu lạc bộ Tình Người.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ Tình Người.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Tất cả các tập thể, Cán bộ, Hội viên và Học viên thuộc Câu lạc bộ Tình Người chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 
Nơi nhận: 
- Các UV BCH CLB.

- Các Ban của CLB.
- Lưu Ban Tổ chức - Hành chính.

CHỦ TỊCH

 


Kim Bình Trọng

 

 

QUY CHẾ NỘI BỘ

Tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ Tình Người

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 01/QĐ-QCHĐ ngày 23/7/2019

của Chủ tịch Câu lạc bộ Tình Người)

------- O0O -------

Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh

 1. Quy chế tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ Tình Người (sau đây gọi tắt là Câu lạc bộ) quy định về nguyên tắc, trách nhiệm, lề lối làm việc, mối quan hệ làm việc, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của Câu lạc bộ.
   
 2. Những vấn đề khác không quy định hoặc không đề cập đến trong quy chế này thì thực hiện theo các văn bản hướng dẫn của Công ty TNHH Phát triển trí tuệ cộng đồng và quy định của pháp luật hiện hành.
   
 3. Các tập thể và cá nhân trong Câu lạc bộ chịu sự điều chỉnh của quy chế này.

Điều 2. Tôn chỉ, mục đích hoạt động của Câu lạc bộ

 1. Tôn chỉ của Câu lạc bộ là: Cho đi là còn mãi và tuân theo nguyên tắc 7Đ: Đồng duyên, đồng tâm, đồng chí hướng, đúng, đáng, đàng hoàng, đẳng cấp. Câu lạc bộ là nơi hội tụ những trái tim nhân ái, không phân biệt thành phần dân tộc, tôn giáo, giới tính thực hiện lan tỏa trí tuệ tới cộng đồng và các hoạt động công tác xã hội khác.
   
 2. Mục đích cao cả của Câu lạc bộ là lan tỏa trí tuệ tới cộng đồng, góp phần xây dựng nước CHXHCN Việt Nam thịnh vượng, xã hội dân chủ, công bằng và văn minh.

Điều 3. Nhiệm vụ của Câu lạc bộ

 1. Chia sẻ các giá trị trí tuệ, lan tỏa trí tuệ tới cộng đồng và tham gia vào các hoạt động Công tác xã hội.
   
 2. Chia sẻ cho Hội viên, Học viên về các giá trị trí tuệ dựa trên:
 • Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
 • Truyền thống nhân ái, uống nước nhớ nguồn, tình yêu thương con người của dân tộc Việt Nam.

Điều 4. Quyền lợi và trách nhiệm của Câu lạc bộ.

 1. Câu lạc bộ có quyền bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Câu lạc bộ và Hội viên, Học viên.
   
 2. Câu lạc bộ có trách nhiệm chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan đến tổ chức, hoạt động của Câu lạc bộ và Quy chế tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ. Báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động của Câu lạc bộ theo quy định.

Chương II: CƠ CẤU TỐ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÂU LẠC BỘ

Điều 5: Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ

 1. Cơ quan lãnh đạo Câu lạc bộ là Đại hội đại biểu Câu lạc bộ, Đại hội được tổ chức định kỳ 5 năm 1 lần. Đại hội bầu Ban chấp hành Câu lạc bộ để điều hành hoạt động giữa hai kỳ Đại hội.
   
 2. Nguyên tắc tổ chức của Câu lạc bộ là dân chủ, thống nhất hành động theo nguyên tắc của Câu lạc bộ: Đồng duyên, đồng tâm, đồng chí hướng, đúng, đáng, đàng hoàng, đẳng cấp.
   
 3. Tổ chức của Câu lạc bộ gồm có:

a) Ban chấp hành: do Đại hội bầu, số lượng thành viên Ban chấp hành do Đại hội quyết định. Ban chấp hành được Công ty TNHH Phát triển trí tuệ cộng đồng công nhận. Thành phần Ban chấp hành gồm có: Chủ tịch Câu lạc bộ, các Phó Chủ tịch Câu lạc bộ và các Ủy viên phụ trách các Ban Chuyên môn.

b) Các Ban Chuyên môn: do Ban Chấp hành thành lập gồm có 7 ban như sau:

         - Ban Kiểm tra

         - Ban chia sẻ Trí tuệ

         - Ban Công tác xã hội (Mô hình mẫu ứng dụng Trí tuệ)

         - Ban Truyền thông

         - Ban Công đoàn

         - Ban Tổ chức - Hành chính

         - Ban Kế toán.

 1. Câu lạc bộ hoạt động tuân thủ theo luật pháp nước CHXHCNVN, Quy chế tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ Tình Người.

Điều 6: Nguyên tắc làm việc

 1. Ban chấp hành thực hiện quản lý, điều hành hoạt động Câu lạc bộ và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Câu lạc bộ.
   
 2. Các Trưởng Ban tham mưu trực tiếp cho Ban chấp hành trên lĩnh vực công tác được phân công, nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước Ban chấp hành về nhiệm vụ được giao.
   

Chương III. MỐI QUAN HỆ LÀM VIỆC VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Điều 7. Quan hệ làm việc trong Câu lạc bộ:

 1. Ban chấp hành chịu trách nhiệm chung các công việc của Câu lạc bộ, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các Ban
   
 2. Quan hệ làm việc giữa Ban chấp hành, Hội viên, Học viên là bình đẳng, tương trợ, hợp tác để cùng hoàn thành nhiệm vụ
   

Chương IV.  TÀI CHÍNH VÀ TÀI SẢN CỦA CÂU LẠC BỘ

Điều 8. Tài chính của Câu lạc bộ

Tài chính của Câu lạc bộ gồm có Tài chính Hành chính và Tài chính Công tác xã hội, được quản lý theo quy định hiện hành.

 1. Tài chính Hành chính gồm có:

a) Nguồn thu

         - Đóng góp tự nguyện của Hội viên nhằm xây dựng Câu lạc bộ ngày một phát triển.

b) Các khoản chi

         - Chi phí thuê Văn phòng

         - Các khoản chi cho các hoạt động Hành chính của Câu lạc bộ

         - Các khoản chi hợp lệ khác.

 1. Tài chính Công tác xã hội gồm có:

a) Nguồn thu

         - Đóng góp tự nguyện của Hội viên và Học viên

         - Các nguồn thu hợp pháp khác.

b) Các khoản chi

         - Chi cho các chương trình Công tác xã hội của Câu lạc bộ theo kế hoạch

         - Chi các trường hợp đặc biệt khác.

Việc quản lý, sử dụng tài chính của Câu lạc bộ được thực hiện theo các quy định của Nhà nước, Quy chế tài chính của Câu lạc bộ đảm bảo công khai, minh bạch. Ban Kiểm tra định kỳ kiểm tra tài chính của Câu lạc bộ 01 tháng /1 lần.

Điều 9. Tài sản của Câu lạc bộ

 1. Ban Quản lý Văn phòng thực hiện quản lý các tài sản của Câu lạc bộ.
   

Chương V. KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT CỦA CÂU LẠC BỘ

Điều 10. Khen thưởng của Câu lạc bộ

 1. Các tập thể và cá nhân trong Câu lạc bộ có thành tích xuất sắc trong công tác của Câu lạc bộ được đề nghị khen thưởng.
   
 2. Ban chấp hành quy định công tác thi đua – khen thưởng của Câu lạc bộ.

Điều 11. Kỷ luật của Câu lạc bộ

 1. Hội viên, Học viên phải chấp hành theo quy định như sau:

- Không phát tán, tuyên truyền những ấn phẩm, sách liên quan đến tôn giáo, không rõ nguồn gốc xuất xứ tại Câu lạc bộ gây ảnh hưởng đến các hoạt động Công tác xã hội của Câu lạc bộ.

- Không làm bất cứ việc gì ảnh hưởng đến đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và hiến pháp, pháp luật của nước CHXHCN Việt Nam.

- Không được tuyên truyền mê tín dị đoan, bán hàng đa cấp hay tổ chức các hoạt động trái pháp luật tại Câu lạc bộ. Không quảng cáo, chào bán các sản phẩm cá nhân.

- Không được tự ý quyên góp tiền bạc và vật chất vì bất cứ mục đích gì khi chưa có thông báo về kế hoạch hoạt động của Câu lạc bộ.

- Gia đình Hội viên, Học viên phải đồng thuận với Hội viên, Học viên trong việc học tập và tham gia các hoạt động tại Câu lạc bộ. Nếu Hội viên, Học viên để người thân của mình đến Câu lạc bộ khiếu nại, gây mất trật tự thì phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Câu lạc bộ và trước pháp luật.

 1. Các Hội viên, Học viên trong Câu lạc bộ vi phạm Quy chế, Quy định và Nội quy của Câu lạc bộ và làm tổn hại đến danh dự, uy tín của Câu lạc bộ thì tùy mức độ, tính chất vi phạm mà có thể chịu các hình thức kỷ luật sau: khiển trách, cảnh cáo và dừng mọi hoạt động tại Câu lạc bộ.
   
 2. Thẩm quyền thi hành kỷ luật.
  Cá nhân nào vi phạm Quy chế làm tổn hại đến danh dự, uy tín của Câu lạc bộ thì hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam


  Cá nhân nào vi phạm Quy chế làm tổn hại đến danh dự, uy tín của Câu lạc bộ thì hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam

a) Đối với kỷ luật Hội viên, Học viên:

Ban Kiểm tra xem xét đề nghị hình thức kỷ luật Hội viên, Học viên sau đó báo cáo Ban chấp hành Câu lạc bộ quyết định.

 1. Quyền của Hội viên, Học viên khi bị thi hành kỷ luật:

a) Được trình bày vi phạm, khuyết điểm của mình trước Ban Kiểm tra hoặc Ban chấp hành.

b) Được khiếu nại về hình thức kỷ luật của mình lên Ban chấp hành. Thời gian khiếu nại kỷ luật không quá 1 tháng kể từ khi quyết định kỷ luật được công bố.

Chương VI. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12.  Sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thực hiện Quy chế của Câu lạc bộ

 1. Quy chế này do Ban chấp hành Câu lạc bộ thống nhất xây dựng.
   
 2. Chủ tịch Câu lạc bộ, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ có trách nhiệm triển khai đến tất cả các Hội viên, Học viên của Câu lạc bộ để thực hiện.

Điều 13.  Hiệu lực thực hiện Quy chế của Câu lạc bộ

 1. Quy chế này gồm có 6 (sáu) chương và 13 (mười ba) điều và có hiệu lực từ ngày 23/7/2019.
 2. Mọi Hội viên và Học viên có trách nhiệm phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này.